Vandaag ben ik op mijn stageschool bezig geweest met het maken van een planning en heb ik een concrete onderzoeksvraag opgesteld. Ook heb ik instructies bekeken en heb ik me bezig gehouden met het onderzoeken van de visie van de school. Hieronder het stageverslag van vandaag.

Onderzoeksvraag:
Welke tools kan ik inzetten tijdens de instructie van de les om de kinderen intrinsiek gemotiveerd te krijgen?

Deelvragen:
1.Wat is de visie van de school op het gebied van ICT? (vier in balans model)
2.Hoe is de infrastructuur op school? (vier in balans model)
3.Hoe is de instructie op dit moment en wat vinden de kinderen hiervan? (kijken en vragen)
4.Welke tools zijn geschikt en welke niet? (uitproberen)

Stageplanning:
Week 1: Geen stage i.v.m. meivakantie.
Week 2: De visie van de school onderzoeken aan de hand van de opdrachten van school.
Week 3: De visie verder onderzoeken, de infrastructuur van de school bekijken en kijken naar instructies.
Week 4: Kijken naar instructies en kinderen interviewen hierover. 1 tool uitproberen in een instructie.
Week 5: Kinderen interviewen: wat vonden ze van de tool vorige week? 1 tool uitproberen.
Week 6: Kinderen interviewen: wat vonden ze van de tool vorige week? 1 tool uitproberen. Beginnen aan adviesrapport.
Week 7: Kinderen interviewen: wat vonden ze van de tool vorige week? 1 tool uitproberen. Werken aan adviesrapport.
Week 8: Kinderen interviewen: wat vonden ze van de tool vorige week? 1 tool uitproberen. Adviesrapport afronden.
Week 9: Kinderen interviewen: wat vonden ze van de tool vorige week? 1 tool uitproberen. Adviesrapport presenteren.
Week 10: Geen stage i.v.m. kamp.

Rekeninstructie.
Vandaag is er een andere leerkracht in de klas, die de rest van de week de klas doet. De instructies die vandaag dus worden gegeven zijn iets anders maar worden wel vanuit de methode gegeven, zoals mijn mentor het ook doet. 
De instructie was voor een zelfstandig werken les. De kinderen zijn verdeeld in 3
niveaugroepjes, groepje 3 gaat meteen zelfstandig aan de slag op de gang.
Groepje 2 kijkt heel even mee en gaat daarna zelfstandig verder en groepje 1
doet alles samen met de juf. Het begin van de les verloopt nogal rommelig omdat alle kinderen van plaats moeten wisselen. Veel kinderen gaan naar de gang en andere kinderen zoeken weer een ander plaatsje in de klas. Ook komen er andere leerkrachten binnen om een aantal dingen te vragen en kinderen komen ook om de beurt iets vragen. Dit gebeurt allemaal tussendoor terwijl groepje 1 en 2 zitten te wachten, de kinderen worden onrustig en kletsen. Er was niet echt 1 instructiemoment. Toen de juf zei: “we gaan rekenen met het blauwe boek, les 4.” Wisten alle kinderen waar ze naartoe moesten en gingen ze aan de slag. 

Visie van de Willibrordusschool.
Deze week zal ik achter de visie van de school komen door in het schoolplan te gaan zoeken. Vorige week heb ik het geprobeerd door de vier in balans tool te
gebruiken maar dit was zonder succes.

Op de Willibrordusschool is een ICT protocol voor kinderen en ouders.
Wat opvallend is, is dat de school er niet voor kiest om filters te gebruiken. De
school kiest ervoor om samen met de kinderen manieren te vinden om op een
verantwoorde manier te kunnen werken met internet. Het samen in de klas
hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het
bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer
belangrijke rol. 

De school heeft ook een beleidsplan. Deze is van 2007 tot en met 2011. Er wordt op dit moment hard aan een nieuw beleidsplan gewerkt, waar ik helaas nog niet in kan kijken. Uit het oude beleidsplan kan ik de visie van de school nog wel uit halen. Vanuit het waarderingskader “ICT in het onderwijs” worden de volgende aspecten aangegeven:
- De school bewaakt systematisch de kwaliteit van de inzet van ICT en haar onderwijs.
- Het ICT aanbod bereidt de leerlingen voor op verder gebruik in het  vervolgonderwijs.
- ICT ondersteunt het leren van de leerlingen.
- Het gebruik van ICT bevordert het actief leren van de leerlingen.
- De school gebruikt ICT om leerlingen individueel te begeleiden en om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passende zorg te bieden.
- De school zorgt voor een veilige en adequate infrastructuur.
Dit zijn de doelen gesteld door de overkoepelende school organisatie “Het groene lint”. 

De visie van de Willibrordusschool is als volgt:
“Maatschappelijke visie:
Wij leven in een wereld die doorlopend in ontwikkeling is en zich steeds verder
ontwikkeld in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij het als onze
opdracht zien de kinderen te leren samenwerken, te overleggen met elkaar,
afspraken te maken en de zin van regels te onderkennen en na te leven.


Pedagogische visie:
Kinderen zullen steeds meer te maken krijgen met een wereld die van hen vraagt
om te zoeken naar informatie, om bronnen op te sporen, informatie te analyseren,
om te luisteren en meerdere malen te overwegen alvorens tot actie en oplossing over te gaan. Dit vraagt om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste leerlingen.
Dit betekent dat wij uiteindelijk de kinderen zullen stimuleren te zoeken naar
wijzen om tot oplossingen te komen.


Onderwijskundige visie
:
Tussen mensen bestaan grote verschillen. Ook tussen kinderen dus. De wijze
waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn verschillend. Dit
betekent dat wij ons onderwijs aan moeten passen aan deze verschillen.

Wij willen onze kinderen steeds meer voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatietechnologie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Tevens willen wij de kinderen laten merken dat werken met een computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij  leven."

Na het lezen van het beleidsplan heb ik een helder beeld bij de visie van de school. Wel denk ik dat het allemaal heel mooi beschreven staat, maar het in de praktijk er veel minder uit komt. Ik heb niks gelezen over het gebruik van ICT in de klas, in de zin van het gebruik van het digibord. In het nieuwe beleidsplan is dit wel opgenomen, aldus de ICT-coördinator van de school.

Infrastructuur van de Willibrordusschool.
De infrastructuur is een woord voor alle ICT faciliteiten die aanwezig zijn op de school. Ik richt mij nu even op de bovenbouw, omdat ik daar bezig ben. Elk lokaal heeft 2 computers op de gang. Aan het eind van de gang is een computer gedeelte. Hier staan 12 computers. Wat me opvalt is dat klassen elkaars computers gewoon gebruiken als dat nodig is en dat het computerlokaal vaak gedeeld wordt. 
 
Elke klas heeft een digibord met een computer voor de leerkracht. Kinderen komen zelden op deze computer. Het digibord wordt voornamelijk gebruikt om op te schrijven. Soms ook om filmpjes of iets dergelijks te laten zien en vanochtend zag ik ook dat het rekenboek ook digitaal is. De juf liet de pagina zien waar ze op bezig waren om erop aan te kunnen wijzen.Leave a Reply.